Espai d'opinió i participació de les dones del primer sindicat de Catalunya

Categoria: PENSIONS

Les pensions a debat

Antonia Pascual

Antonia Pascual

L’actual model del Sistema de pensions al nostre país és de repartiment, solidari i sostenible. De repartiment perquè es basa en la Solidaritat intergeneracional i interregional, ja que les cotitzacions a la Seguretat Social de les persones que treballen actualment serveixen per pagar les pensions de les persones perceptores. Sostenible perquè hi ha mecanismes, consensuats al Pacte de Toledo, que permeten corregir les possibles desviacions sobre les previsions que es donin al llarg dels anys, incidint sobre els ingressos i les despeses.

Tanmateix, CCOO proposem mesures concretes per mantenir el model de pensions publiques. A curt termini, millorant els ingressos del Sistema, incrementant els que venen de les cotitzacions (incrementant l’ocupació i millorant els salaris) i afegint ingressos addicionals i estables, sostinguts i suficients dels Pressupostos Generals de l’Estat. Com a conseqüència de la crisi econòmica, l’elevat atur, la devaluació dels salaris i la precarietat de l’ocupació, ens hem d’enfrontar a una situació de dèficit financer del Sistema que es manté des de 2011 i que en 2016 serà de més de 1,6% del PIB, amb previsió que es mantingui en aquests nivells durant més anys. Al mateix temps, és necessari obrir la negociació del Pacte de Toledo per adoptar noves mesures i revertir els efectes de les actuacions del PP des de 2013, que no van ser pactades.

A mig i llarg termini, calen mesures estructurals com: incrementar les bases màximes de cotització per ajustar-ho a les reals; incrementar les bases mínimes amb l’increment dels salaris; conversió de les reduccions, tarifes planes, etc., en bonificacions; que l’Estat assumeixi les despeses de l’administració de la Seguretat Social; elevació dels tipus de cotització; equiparació de les bases mitjanes de cotització del Règim general i del Règim Especial de treballadors Autònoms; aportacions via impostos; definir una figura impositiva progressiva que garanteixi un repartiment just i equitatiu dels esforços. Altres mesures estructurals que es plantegen són: polítiques de creació de 3 milions de llocs de treball estable i de qualitat, així com la lluita contra l’economia submergida.

En els darrers mesos ha estat subjecte de polèmica el finançament de les pensions de viduïtat i orfandat. La proposta de CCOO valora que el finançament d’aquestes pensions via impostos resoldria, a mig termini, una part significativa de l’increment de finançament necessari per assegurar que el sistema públic de pensions sigui sostenible i pagui prestacions de qualitat. Tanmateix, això no significa que es demani la revisió de règim jurídic d’aquestes dues tipologies de pensions ja que les considerem “de naturalesa contributiva”, que es mantinguin dins el Sistema de la Seguretat social, respectant la seva singularitat. La font de finançament via impostos, utilitzada actualment en prestacions contributives, a través del “complement a mínims”, evidencia que la proposta de CCOO no pretén, en cap cas, modificar l’actual naturalesa de les pensions sinó cercar fons estables, sostinguts en el temps i suficients de finançament per garantir el sistema públic de pensions a curt, mig i llarg termini.

No hi ha reptes en el sistema de pensions públiques que no es puguin solucionar. Cal voluntat política per fer-ho. S’han d’incrementar els ingressos de la Seguretat Social i no retallar les despeses.

Antònia Pascual

El futuro de las pensiones

Luisa Montes

Luisa Montes

Nuevamente en los medios de comunicación aparece la noticia de que el futuro de las pensiones está en peligro, que la Seguridad Social está en crisis y que no se podrán pagar las pensiones porqué el fondo de reserva de las pensiones se está agotando

El gran riesgo para las pensiones no es solo económico, es sobre todo político y forma parte de la estrategia del capitalismo financiero para canalizar cada vez más, parte de la riqueza mundial a través de mecanismos privados de gestión en detrimento de las pensiones públicas.

Cuantos más recursos económicos se gestionan de forma privada y menos públicos, más poder político para los mercados  y menos para las sociedades y los Gobiernos. Esta es una de las grandes batallas que tenemos que ganar.

La Seguridad Social no está en crisis. Lo que está en crisis son las políticas neoliberales, del gobierno de Rajoy y del PSOE en el pasado.

¿Por qué no se recauda más para las pensiones?

Por diferentes causas:

El paro tan elevado que hay en nuestro país, consecuencia de errores económicos múltiples de los gobiernos del PP y PSOE.

La política de devaluación salarial que está provocando situaciones de pobreza extrema. Según los últimos datos publicados, el 34% de los trabajadores ganan menos de 645 euros mensuales. Hoy ser mileurista es ser un afortunado.

Esta devaluación interna provoca una caída muy importante en la recaudación de la Seguridad Social. Si a ello sumamos rebajas de cotizaciones sociales,  las numerosas bonificaciones empresariales, tarifas planas…

El elevado nivel de desempleo, la cada vez mayor precariedad laboral y los bajos salarios que hacen que el aumento de la afiliación a la Seguridad Social (3% en el último año) no se haya traducido en un aumento comparable de los ingresos (1%)

El Fondo de reserva, se ha utilizado de forma abusiva, con un uso indebido del mismo para financiar partidas que no deben ser soportadas por las cotizaciones sociales, incumpliendo el acuerdo del Pacto de Toledo, de no destinar cotizaciones sociales a financiar otras políticas, apartándose de los compromisos asumidos por todas las fuerzas políticas, organizaciones sindicales, empresariales y un amplio consenso de la sociedad española en el Pacto de Toledo y sus revisiones desde 1995.

El 90% del dinero del fondo se ha destinado a comprar deuda del Estado español.

Si los distintos gobiernos hubieran empleado la caja de las pensiones para pagar exclusivamente las pensiones “la hucha sería ahora de casi medio billón de euros, el 47% del PIB“.

Hay que actuar sobre:

  • La calidad del trabajo
  • El control del fraude
  • La estabilidad del empleo

Son elementos determinantes para el futuro del sistema de pensiones.

Reforzar los ingresos del sistema, desde el mercado de trabajo y a través de fuentes adicionales de financiación para mantener el pacto intergeneracional que es la base de nuestro sistema de pensiones.

La sostenibilidad de la seguridad social, no pasa por recortar la cuantía de las pensiones, sino en el aumento de los ingresos:

  • Una nueva reforma fiscal justa y equilibrada (que paguen más los que más tienen)
  • Completar nuestro sistema de protección social, a través de una reforma para la protección por desempleo
  • Un sistema de rentas mínimas garantizadas
  • La recuperación de los salarios
  • Un incremento notable del SMI
  • Recuperar y reforzar la negociación colectiva
  • Crear empleo de calidad

Luisa Montes